2018_03_22
Nyheter

Personaloptioner och dess skattemässiga konsekvenser

Personaloptioner

Har du fått ett erbjudande om personaloption som ett tillägg till din lön? Då kan det vara bra att veta hur du påverkas skattemässigt. Personaloptioner är relativt vanliga i koncerner med utländska moderbolag, men kännedomen om de svenska skattereglerna är ibland bristande.

Vid årsskiftet 2018 infördes skattelättnader för vissa personaloptioner. Dessa regler träffar dock en ganska begränsad mängd företag.

Vad är en option?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler.

Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper.

En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

  • Den anställde kan inte sälja optionen
  • Optionen har en viss intjänandetid
  • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper.

Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Värdepapper beskattas däremot när de säljs. Utnyttjande av optionen för att köpa aktier utlöser ingen beskattning. Anskaffningsutgiften utgörs av den betalda premien för optionen tillsammans med köpeskillingen för aktien.

Beskattning av personaloption

Beskattningen för dig som anställd beräknas på förmånsvärdet. Förmånsvärdet utgörs av mellanskillnaden mellan aktiernas marknadsvärde och det pris som du betalar för aktien, det vill säga den ”rabatt” du får på aktien vid köptillfället. Beskattningen sker i inkomstslaget tjänst.

Notera att när den skattepliktiga förmånen uppkommer så är din arbetsgivare också skyldig att betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och upprätta kontrolluppgift.

När du väljer att sälja aktien beskattas också den värdestegring som skett under innehavet. Det görs i inkomstslaget kapital.

Det vanligaste upplägget med personaloptioner är dock att transaktionen görs enligt same day sale-principen, dvs. du utnyttjar optionen för att köpa och sälja aktien samma dag. På så vis  uppstår inga svårigheter att uppskatta marknadsvärdet vid inköpstillfället.

Är det fördelaktigt med personaloption om man jämför med lön?

Personaloptioner erbjuds vanligtvis till höga chefer och ledningsgruppsmedlemmar. Dessa personer har i regel så hög lön att beskattning i inkomstslaget kapital (30 %) är fördelaktigt gentemot beskattning i inkomstslaget tjänst (som kan vara väl över 50 %).

Personaloptionen har dock till syfte att få personer att stanna länge på företaget och investera i det. Alltså innefattar personaloptionen som ersättningsform ett visst mått av risk. Avgörande för huruvida personaloptionen är fördelaktig är din lönenivå, företagets utveckling, aktiemarknaden, och villkoren i optionsavtalet (anställningsavtalet).

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi på Accountor kan hjälpa dig bedöma de skattemässiga konsekvenserna om du blir erbjuden personaloption eller värdepapper, alternativt om ditt företag funderar på att sätta upp ett optionsprogram. Välkommen att kontakta oss.

Läs föregående nyhet:
Enklare att anställa personer som inte är EU-medborgare »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Accountor bevakar lagändringar och nya rön inom ekonomi, redovisning, lön och HR, samt skriver guider och artiklar. Ange dina uppgifter så får du våra kosnadsfria e-mail cirka en gång i månaden. Du kan också få erbjudanden relevanta för dig. Välkommen!


Välj din befattning *

Information om hur Accountor behandlar personuppgifter finns tillgänglig i vår Privacy Statement: accountor.se/privacy-statement

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Enklast gör du det genom att klicka "unsubscribe" längst ned i ett av våra utskick.

Kontakta oss