2016_11_07
Nyheter

Utredning kring skatteregler för fåmansbolag (3:12) överlämnad till regeringen

Långvarig utredning avslutad, nu väntar lagändringar

Nu har utredningen om förändringar i beskattningen av fåmansbolag lämnats över till regeringen. Efter en remissvända kan en proposition komma tidigast i vår och reglerna, som redan kritiserats från många håll, kan komma att förändras innan de träder i kraft i januari 2018.

Utredningen som tillsattes i början av 2014 och utökades under 2015 har skapat en del oro hos näringslivet. Syftet var nämligen bland annat att öka skatteintäkterna och minska möjligheterna till fördelaktiga utdelningar bland delägare. Därutöver skulle även utredas om situationen vid generationsskiften i fåmansbolag.

De viktigaste förändringarna

I det följande anges alla summor i inkomstbasbelopp (IBB), vilket för 2016 uppgår till 59 300 kr. Utdelningar upp till ett gränsvärde (som beräknas med förenklingsregeln eller huvudregeln) beskattas som kapitalinkomst och här höjs skattesatsen från 20 till 25 %. Utdelningar som överstiger detta gränsvärde beskattas som inkomst av tjänst, till en skattesats baserad på personens totala inkomst. Utdelningar som överstiger takbeloppet kommer nu beskattas med 25 % istället för 30 %. Samtidigt ändras takbeloppet från 90 till 100 inkomstbasbelopp (inkomståret 2016 = 5 930 tkr). Se illustration (Obs! Proportionerna i bilden är ungefärliga och visar inte de exakta förändringarna).

 Ändringar i reglerna för fåmansbolag (3:12-reglerna)

 

Förenklingsregeln som används för att räkna ut gränsvärdet upp till vilket man kan få utdelning beskattad enligt kapitalinkomst kommer att stramas åt. Idag får 2,75 inkomstbasbelopp tas ut, som nu sänks till 1,75 IBB. Det här gäller såväl passiva som aktiva ägare.

Vidare så gäller att du som är delägare i flera fåmansbolag bara får använda förenklingsregeln i ett bolag. Om du använt denna möjlighet kommer du beskattas för inkomst av tjänst i övriga bolag. Om man istället använder huvudregeln kan gränsvärdet beräknas i flera bolag.

Huvudregeln är det alternativa sättet att beräkna gränsbeloppet för kapitalbeskattning. Då beräknas gränsbeloppet utifrån företagets totala lönesumma (ägarnas löner inräknat). För att få tillämpa huvudregeln måste ägarens löneuttag vara minst 6 IBB + 5 % av den totala lönesumman, dock högst 9,6 IBB. Detta lägsta lönekrav föreslås höjas till 8 IBB + 5 % av total lönesumma, dock högst 15 IBB.

Gränsvärdet beräknat med huvudregeln sänks ordentligt; från 50 % av total lönesumma idag till en uppdelad variant baserad på totala lönesummans storlek. Lönesumma upp till 8 IBB ger 10 %, lönesumma 8-60 IBB ger 25 % och lönesumma över 60 IBB ger 50 %.

Reglerna för sparad utdelning har dock inte ändrats alls, utan kommer hanteras precis som tidigare.

Ett räkneexempel för 3:12-reglerna enligt lagförslaget

Kvalificering till huvudregeln:
Företagets totala lönesumma inklusive ägarlöner är 3 000 000 (ca 50 IBB)
Ägarens lön måste då vara minst 474 400 (8 IBB) + 150 000 (total lönesumma x 5 %) = 624 400 kr

Beräkning av lönebaserat utrymme:
För lönesummor upp till 8 IBB beräknas löneutrymmet till 10 % -> 59 300 x 8 = 474 400 -> 474 400 x 0,10 = 47 440 kr

För lönesummor mellan 8 och 60 IBB beräknas löneutrymmet till 30 % -> 3 000 000 - 474 400 = 2 525 600 -> 2 525 600 x 0,25 = 631 400 kr

Sammanlagt: 631 400 + 47 440 = 678 840 kr

Ägaren får alltså utöver sin lön ta ut upp till 678 840 kr i utdelning som kommer beskattas med den lägre skattesatsen 25 %.

Enligt förenklingsregeln:
Om företagaren tar ut mindre lön än ovan (och därmed inte kvalificerar sig för huvudregeln) får hen istället ta ut utdelning enligt förenklingsregeln:
Max 1,75 x 59 300 (IBB) = 103 775 kr

Bakgrundsfakta om 3:12-reglerna

Namnet kommer av reglernas tidigare kapitel och paragrafnummer i lagboken (3:e kapitlet 12:e paragrafen i ”Lagen om statlig inkomstskatt”). Det är en uppsättning bestämmelser med syfte att begränsa möjligheten för delägare i småföretag att omvandla inkomst av tjänst till inkomst av kapital.

Reglerna har genom åren genomgått flera förändringar och reformer. Det har pekats på att framför allt höginkomsttagare (reglerna till trots) kunnat ägna sig åt inkomstomvandling och skatteplanering. Inkomst av tjänst - som vid de högsta inkomsterna kan beskattas med upp till 60 % - kan då omvandlas till inkomst av kapital, vilket alltid beskattas med 20 %. Detta var en av de punkter som regeringens utredning skulle titta på.

Se Srf konsulternas film om 3:12-utredningen för räkneexempel och genomgång av regeländringar kring generationsskiften.

Få hjälp med beräkningarna i ditt bolag »

Artikel av: Peter Norlinder
Skatteexpert: Mikael Svensson

Läs föregående artikel:

Frukostseminarium - Risker och möjligheter i fastighetsbranschen »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista