2016_06_08
Nyheter

Nyheter i Årsredovisningslagen 1 januari - egenupparbetade immateriella tillgångar

Årsredovisningslagen (ÅRL) har från och med 2016-01-01 uppdaterats på vissa punkter. En av dessa uppdateringar gäller aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar.

I och med att bolag som följer K2-regelverket inte får aktivera denna typ av tillgångar gäller förändringen endast bolag som redovisar enligt K3 regelverket.

I Årsredovisningslagen 4:2, andra stycket, där det anges att om ett bolag aktiverar egenupparbetade immateriella tillgångar skall motsvarande belopp fonderas från fritt Eget Kapital till bundet Eget Kapital ”Fond för utvecklingsavgifter”. Exemplifieras med T-konton i bild 1 med 100 i egenupparbetade immateriella tillgångar.

Förklaring bild 1:

  1. Löpande aktivering av kostnader som är en immateriell tillgång, (kan vara t ex faktura från underkonsult, inköp, personalkostnader), 100 i vårt exempel.
  2. Motsvarande belopp som aktiveras i 1 (100) ombokas (alternativt fonderas) från Fritt Eget Kapital till Bundet Eget Kapital. Summan (Utgående Balansen) på Immateriella tillgångar i debet, skall överensstämma med summan på Fond för utvecklingsavgifter, kredit. 

Bild 1

Bild 1 Lagändringen exemplifieras med 100 i egenupparbetade immateriella tillgångar.

I och med denna förändring har ÅRL 4:7, som sedan tidigare innehållit regler om uppskrivningsfonden, även uppdaterats med motsvarande regler avseende Fonden för utvecklingsutgifter.

ÅRL 4:8 har uppdaterats med hur fonden skall lösas upp i takt med hur avskrivningen sker på den underliggande tillgången. Se exempel med 10 års avskrivning i bild 2.

Förklaring bild 2:

  1. En anläggningstillgång kostnadsförs sedan genom avskrivningar under sin ekonomiska livslängd. I exemplet under 10 år, vilket ger en årlig avskrivning på 10.
  2. I takt med att tillgången skrivs av (se punkt 3) återläggs fonden till det fria egna kapitalet (10). Detta gör att Utgående Balans för Immateriella tillgångar (debet) hela tiden överensstämmer med Utgående Balans för Fond för utvecklingsavgifter (kredit)  i vårt exempel 90.

Bild 2

Bild 2 Illustrerar hur fonden skall lösas upp i takt med hur avskrivningen sker på den underliggande tillgången.

En ytterligare förändring kopplat till aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar återfinns i ÅRL 3:10a. Här redogörs det för vilka poster som skall ingå i Eget Kapital, vilken nu har uppdaterats med att också fonden för utvecklingsutgifter ingår i Eget Kapital.                                             

Ingen retroaktiv ändring skall göras.

 

Läs föregående artikel:

Förändringar i LAS 1 maj »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista