2015_12_21
Nyheter

Skattenyheter 2016

Riksdagen har nu antagit skatteförslagen i budgetpropositionen för 2016. Propositionen innehöll ett flertal förslag på skattehöjningar som berör både företagare och privatpersoner.

LinkedInFacebookGoogleTwitter

Skattereduktioner

RUT- & ROT

Viktig nyhet för 2016 är sänkt tak i RUT-avdraget samt en sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget.

  • RUT-avdraget halveras till 25 000kr för personer under 65år. Avdraget omfattar heller inte längre matlagning eller bartendertjänster.
  • ROT-avdraget (som avser arbetskostnader) sänks till 30 % av arbetskostnaden, taket är fortfarande 50 000kr. Så för en maximal skattereduktion för enbart ROT-arbete krävs en arbetskostnad på 166 667kr.  (Detta gäller oavsett köparens ålder.)

                                                          Källa: Prop. 2015/16:1

Läs mer om ROT- & RUT här (länk)

Gåvor

Riksdagen har också föreslagit slopad skattereduktion för gåvor from och med januari 2016. Skatteverket anser att en gåva är en privat levnadskostnad och att den därmed inte ska ge skattereduktion. För gåvor lämnade under 2015 gäller samma regler som tidigare.

 

Moms & skattefrihet

Secondhandförsäljning

Skattefrihet kommer att införas vid försäljning av skänkta varor (secondhandförsäljning) och gäller för ideella föreningar eller registrerade trossamfunds verksamhet.

Posttjänster

För inrikes posttjänster samt frimärken införs momsfrihet, detta gäller fr.o.m. 1 april 2016.

Slussningsregeln

Den så kallade slussningsregeln i momslagen slopas då den anses strida mot EU-rätten. Regeln möjliggjorde att vissa momsavdrag kunde ske vid försäljning av koncerninterna tillhållandahållanden av tjänster.

 

Förhöjda avgifter & tillägg

Försenings- & kontrollavgifter

Förhöjd försenings- och kontrollavgift för 2016; en ökning på 25 %. D.v.s. försenad inkomstdeklaration kommer då att kosta 6 250kr, vid en missad periodisk sammanställning blir avgiften 1 250 kr.

Om ”tillgängliga avstämningsuppgifter” redan finns i Skatteverkets register samt om risken för skatteundandragande är väldigt liten kommer inget skattetillägg påföras. Med tillgängliga skatteuppgifter menas t.ex. kontrolluppgift eller tidigare deklarationer.

                                       Källa: 2015/16: SkU4

Kontrollavgifter som tas ut av Skatteverket när kassaregister, personalliggare o dylikt inte anses fullgoda. Som förslag ligger därför att;

  • 12 500 kr tas ut vid varje kontrolltillfälle och
  • 25 000 kr vid upprepade överträdelser.

Jobbskatteavdraget

Skatteavdraget trappas ned för arbetsinkomster över ca 50 000kr/mån. Avdraget är helt avtrappat för arbetsinkomster över ca 123 000 kr/mån (beräknat på genomsnittlig kommunalskattesats). Den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer att ligga kvar på 443 200 kr.

 

För fåmansföretagare

3:12 regeln

Det pågår en utredning om 3:12 reglerna som påverkar beskattningen av fåmansföretagarnas utdelning. Löneuttagskravet för 2016 sänks till 9,6 inkomstbasbelopp istället för de 10 inkomstbasbelopp som gäller till årsskiftet. Det totala löneunderlaget beräknas dock likadant 2016 som 2015; d.v.s. 6 inkomstbasbelopp + 5 % av det totala löneunderlaget.

Nya regler om utdelningsbeskattningen förväntas komma under 2018.

                    Källa: Wolters Kluwer Skattedag 20151118’

 

”Mitt råd är att se över sitt sparade utdelningsutrymme och ta ut utdelning om det finns täckning för det i bolaget redan i år. ”
- Satu Svensson, Auktoriserad Redovisningskonsult Stockholm

Läs mer om aktieutdelning i fåmansföretag här (länk)

 

Ungdomar & seniora anställda

Höjd löneskatt för äldre

Det kommer att införas en särskild löneskatt på ersättningar för arbete samt inkomst av aktiv näringsverksamhet. Skatten bestäms till 6,15 % och kommer att gälla för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år.

Pensionssparande

Det tidigare skatteavdraget på 1 800kr/år, som återfinns i våra egna deklarationer, slopas helt vid kostnader för det privata pensionssparandet. Företagen kan istället erbjuda löneväxling som en förmån för de anställda, d.v.s. byta en del av bruttolönen mot en annan förmån, t.ex. extra ålderspension. Löneväxling ska avse ej avtjänad lön.

Tänk på att skriva avtal med den anställde, beakta eventuell ökad administration och ta reda på övriga regler så som ex;

Socialavgifter för unga

Nedsättningen av socialavgifterna för unga föreslås upphöra den 1:a juni 2016 istället för den 1:a juli. Om detta kan påverka dig som företagare bör du vara uppmärksam på det slutgiltiga beslutet. 

För dig som sköter löneadministration själv- glöm inte att registrera förändringarna i ditt lönesystem.

 

Om du är osäker på vad som gäller bör du vända dig till din redovisningsbyrå eller intern ekonomiansvarig. Du hittar även mer information på www.skatteverket.se


Är du i behov av kvalitetsstarka ekonomitjänster är du välkommen att höra av dig till oss på Accountor Sverige

 

Läs tidigare artiklar:

Artikelarkivet » 

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Anmäl dig till vår maillista